لینک تلگرام ایراچی
لینک اینستاگرام ایراچی

نام محصول : کاشی شیشه ای طرح  موج زرد

کد محصول :cast 10

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای زرد

قابل نصب بر روی انواع سطوح

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج قرمز

کد محصول :cast 11

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای قرمز

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج

کد محصول :cast 12

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای بلوکی

کد محصول :cast 13

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای هرمی

کد محصول :cast 14

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای نواری

کد محصول :cast 15

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای دور ستون

کد محصول :cast 16

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  10 *20  *1سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 17

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 1*5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

ققابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد نمای چوب

کد محصول :cast 18

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد قرمز

کد محصول :cast 19

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   
   
   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج بنفش

کد محصول :cast 20

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ماکارونی

کد محصول :cast 21

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج زرشکی

کد محصول :cast 22

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای طرح بافت بنفش

کد محصول :cast 23

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای بنفش

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 24

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 10 *20 *1 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح مس و شیشه

کد محصول :cast 25

مشخصات محصول : 

               ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و تلفیقی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح عسلی

کد محصول :cast 26

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

                                                                     

 

معرق شیشه :: استین گلاس


محصول - شیشه تزیینی پنجره


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


اجرای آینه تراشدار بر روی دیوار - پروژه فرمانیه


هنر پتینه کاری


نصب آینه طرحدار بر روی دیوار - پروژه نیاوران


آموزش ایراچی


شیشه رنگی ما بین کابینت


آموزش استین گلاس در 10 گام


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


آموزش فیوز گلاس


جعبه شیشه ای تیفانی


اولین گنبد استین گلاس در ایران ساخته شد


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


پروژه های انجام شده


پلکسی طرحدار سقف کاذب


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


ابزار و مواد فیوز گلاس


فروش کوره پخت سفال


گنبد های شیشه ای طرحدار و منقوش در اماکن مذهبی


پروژه دیوار ورودی استخر , اجرا شده با کاشیهای شیشه ای


آینه تراشدار دیواری


نیم ست ( مبل ) بسیار لوکس شطرنج و تخته نرد


آینه آنتیک و کهنه کاری


تابلو های شیشه ای چند لته


اجرای تابلو چهره با تکنیک موزاییک شکسته ( کاشی شکسته )


آینه ونیزی


نصب آینه تراشدار دایره ای برجسته


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس


آینه پازلی تراشدار طرح مستطیل - پروژه مرزداران


دکوراسیون طلا ، طلا کاری


اجرای گنبد شیشه ای استین گلاس با فرم بیضی


اجرای آینه تراش خرده برنز روی دیوار به همراه قاب - پروژه خیابان یاسر


ساخت و اجرای هرم شیشه ای


اجرای سقف کاذب با استفاده از شیشه های طرحدار


نقاشی دیواری و سقفی به همراه پتینه


هنر آینه کاری - اجرای آینه کاری هنری و دکوراسیون آینه


آموزش کاشی شکسته


دکوراسیون داخلی , طراحی , نظارت , اجراء


نصب آینه تراش دار با طراحی مدرن در یکی از آپارتمانهای برج ژون پارک


کاشیهای شیشه ای رنگی و لمینیت دولایه


دکور ورودی آسانسور با آینه های برنز


بلوک شیشه ای


نصب آینه طرح دار روی کمد دیواری


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


کاشی شیشه ای طلا


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


انواع کوره


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


اجرای آینه تراش خورده لوزی در سالن پذیرایی - فرمانیه ، اندرزگو


گنبد شیشه ای


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


اجرای کاشی سرامیک شکسته


ساخت و نصب آینه حجمی روی دیوار


فروش چرخ سفا لگری


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - نیاوران ،خیابان یاسر


کاشیهای شیشه های دست ساز در دکوراسیون


تبدیل تراس به فضایی کاربردی و متفاوت


آموزش کهنه کاری آینه


نکات قابل توجه در طراحی آشپزخانه


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


چگونه اتاق کار ایده آلی داشته باشیم؟


گنبد شیشه ای تیفانی


نقش راه پله ها به عنوان عنصری تاثیرگذار در پویایی و تحرک فضا


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


تاثیر طراحی دیوار بر کیفیت فضا


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس رنگی ( پروژه منظریه )


فضا سازی های خاص در طراحی کافی شاپ


اجرای پروژه کاشی شیشه ای در استخر مجتمع مسکونی


طراحی پارتیشن ها (جداکننده ها) با نگاهی متفاوت


دکور آینه تراش خرده با طرح مستطیل روی دیوار


طراحی کف به عنوان عنصری الهام بخش


شیشه تیفانی


آنچه که در مکان یابی TV ROOMمورد اهمیت است


اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر


چگونه انباری خود را به فضایی کاربردی و زیبا تبدیل کنبم؟


شیشه درب ورودی


اهمیت ایده پردازی در طراحی لابی


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )


طراحی و دکور لابی با مناسبت عید نوروز


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی بیرجند )


طراحی و دکور لابی با مناسبت محرم


معماری داخلی


نکات کلیدی در طراحی اتاق خواب


بازسازی ساختمان


دکورهای با نشاط و پویا در طراحی فضای اداری


پروژه های اجرا شده کاشی شکسته و سرامیک شکسته


طراحی دکوراسیون گرم و صمیمی در نشیمن و پذیرایی


استفاده از آینه های دکوراتیو در طراحی داخلی


تاثیر طراحی سقف بر فضای داخلی


اجرای لوگو با کاشی شکسته


خط سیر در طراحی رستوران


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


طراحی سرویس بهداشتی


دکوراسیون لابی ، دکوراسیون داخلی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) با مقطع بیضی - میدان ولی عصر


نصب آینه سفید طرح لوزی تراشدار به صورت قطعه ای بر روی دیوار


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - زعفرانیه - پروژه مهراز


اجرای پتینه گچ بری در پروژه ویلای مسکونی دروس


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


استفاده از کاشی های دست ساز در کف استخر


ساخت پنجره تیفانی با طرح انگورساخت شیشه تیفانی با طرح گلساخت تابلو تیفانی


استفاده از جعبه های چوبی در دکوراسیون داخلی


مرمت آباژور تیفانی


ساخت شیشه های دکوراتیو درب و پنجره استین گلس ( تیفانی ) - پروژه صفوی


آموزش ساخت آباژور تیفانی


پنجره و دربهای ارسی


ساخت آینه های آنتیک


آینه طرحدار (طرح گل)


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


آینه های ترکیب بندی


دکوراسیون شیشه های خم


کاربرد آینه ونیزی در دکوراسیون داخلی


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


آینه خانه بندی


دکوراسیون لوکس آشپزخانهکاربرد شیشه خم در ساختماننقش برجسته سفال در دکوراسیون داخلی


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - پروژه مهرشهر


آموزش ساخت جعبه تیفانی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - سعادت آباد - بانک رسالت


آموزش ساخت شیشه تزیینی درب


ساخت 2 گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - بندر عباس مسجد جابری


آموزش ساخت شیشه تزیینی پنجره


The first stained glass dome was made in Iran


ساخت استخرهای شیشه ای


Stained glass dome making


آینه های حجمی


ilk etsin gelas kubbesi İran"da yapılmış


محصول - آینه ونیزی


Esteyn Gelas camlı kubbesi yapımı


آینه لوکس و دکوراتیو


Glassy dome


پکیج آینه


Tiffany glassy dome


گنبد شیشه ای


Tiffany glass dome building (stained glass)- Niyavaran project


سقف کاذب شیشه ای


Implementing stained glass dome in oval form


ساخت شیشه درب ورودی


Building decorative glassy bright ceiling (by tiffany art-stained glass technique)


شیشه درب کابینت


Characteristics of furnace for earthenware cooking. pottery kline


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


Characteristics of electrical furnace of fuse glass


کابینت آشپزخانه


Building tiffany-stained glass dome (residential project-Birjand)


کابینت لوکس آشپزخانه


Building tiffany glass dome (stained glass) –Zaafaraniyeh


محصول - شیشه تزیینی درب


Building colored stained glass dome (Manzariyeh project)


شیشه درب کابینت


Building decorative glassy bright ceiling (by tiffany art-stained glass technique)


دربهای شیشه ای تیفانی


ساخت گنبد شیشه ای پروژه مسکونی یزد - تکنیک استیند گلس و تیفانی


کاشی شیشه ای طرحدار


ساخت گنبد شیشه ای پروژه بانک توسعه صادرات - استیند گلس و تیفانی


پنجره های دکوراتیو


گنبدهای شیشه ای تزئینی استین گلس و تیفانی


پنجره های دکوراتیو منقوش


گنبد شیشه ای استیند گلس رنگی - پروژه چیتگر


شیشه های دکوراتیو پنجره


گنبد شیشه ای استیند گلس - پروژه شهرک غرب


ظروف و تزیینات سفالین