لینک تلگرام ایراچی
لینک اینستاگرام ایراچی

نام محصول : کاشی شیشه ای طرح  موج زرد

کد محصول :cast 10

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای زرد

قابل نصب بر روی انواع سطوح

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج قرمز

کد محصول :cast 11

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای قرمز

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج

کد محصول :cast 12

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای بلوکی

کد محصول :cast 13

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای هرمی

کد محصول :cast 14

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 5*5 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای نواری

کد محصول :cast 15

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای دور ستون

کد محصول :cast 16

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  10 *20  *1سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک قالبی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 17

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 1*5*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

ققابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد نمای چوب

کد محصول :cast 18

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ابرو باد قرمز

کد محصول :cast 19

مشخصات محصول : 

                  ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   
   
   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج بنفش

کد محصول :cast 20

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح ماکارونی

کد محصول :cast 21

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح موج زرشکی

کد محصول :cast 22

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای طرح بافت بنفش

کد محصول :cast 23

مشخصات محصول : 

                ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و چیپس شیشه ای بنفش

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای باند

کد محصول :cast 24

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 10 *20 *1 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح مس و شیشه

کد محصول :cast 25

مشخصات محصول : 

               ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری و تلفیقی

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

نام محصول : کاشی شیشه ای با طرح عسلی

کد محصول :cast 26

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 2*20*20 سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک ریخته گری

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد 20*20  -  10*10  - 10*20  - 5 *5  و بیش از 10 رنگ مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

                                                                     

 

معرق شیشه :: استین گلاس


محصول - شیشه تزیینی پنجره


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


اجرای آینه تراشدار بر روی دیوار - پروژه فرمانیه


هنر پتینه کاری


نصب آینه طرحدار بر روی دیوار - پروژه نیاوران


آموزش ایراچی


شیشه رنگی ما بین کابینت


آموزش استین گلاس در 10 گام


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


آموزش فیوز گلاس


جعبه شیشه ای تیفانی


اولین گنبد استین گلاس در ایران ساخته شد


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


پلکسی طرحدار سقف کاذب


فروش کوره پخت سفال


ابزار و مواد فیوز گلاس


پروژه دیوار ورودی استخر , اجرا شده با کاشیهای شیشه ای


گنبد های شیشه ای طرحدار و منقوش در اماکن مذهبی


نیم ست ( مبل ) بسیار لوکس شطرنج و تخته نرد


آینه تراشدار دیواری


تابلو های شیشه ای چند لته


آینه آنتیک و کهنه کاری


آینه ونیزی


اجرای تابلو چهره با تکنیک موزاییک شکسته ( کاشی شکسته )


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس


نصب آینه تراشدار دایره ای برجسته


دکوراسیون طلا ، طلا کاری


آینه پازلی تراشدار طرح مستطیل - پروژه مرزداران


اجرای آینه تراش خرده برنز روی دیوار به همراه قاب - پروژه خیابان یاسر


اجرای گنبد شیشه ای استین گلاس با فرم بیضی


اجرای سقف کاذب با استفاده از شیشه های طرحدار


ساخت و اجرای هرم شیشه ای


هنر آینه کاری - اجرای آینه کاری هنری و دکوراسیون آینه


نقاشی دیواری و سقفی به همراه پتینه


دکوراسیون داخلی , طراحی , نظارت , اجراء


آموزش کاشی شکسته


کاشیهای شیشه ای رنگی و لمینیت دولایه


نصب آینه تراش دار با طراحی مدرن در یکی از آپارتمانهای برج ژون پارک


بلوک شیشه ای


دکور ورودی آسانسور با آینه های برنز


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


نصب آینه طرح دار روی کمد دیواری


کاشی شیشه ای طلا


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


انواع کوره


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


گنبد شیشه ای


اجرای آینه تراش خورده لوزی در سالن پذیرایی - فرمانیه ، اندرزگو


اجرای کاشی سرامیک شکسته


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


فروش چرخ سفا لگری


ساخت و نصب آینه حجمی روی دیوار


کاشیهای شیشه های دست ساز در دکوراسیون


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - نیاوران ،خیابان یاسر


آموزش کهنه کاری آینه


تبدیل تراس به فضایی کاربردی و متفاوت


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


نکات قابل توجه در طراحی آشپزخانه


گنبد شیشه ای تیفانی


چگونه اتاق کار ایده آلی داشته باشیم؟


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


نقش راه پله ها به عنوان عنصری تاثیرگذار در پویایی و تحرک فضا


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس رنگی ( پروژه منظریه )


تاثیر طراحی دیوار بر کیفیت فضا


اجرای پروژه کاشی شیشه ای در استخر مجتمع مسکونی


فضا سازی های خاص در طراحی کافی شاپ


دکور آینه تراش خرده با طرح مستطیل روی دیوار


طراحی پارتیشن ها (جداکننده ها) با نگاهی متفاوت


شیشه تیفانی


طراحی کف به عنوان عنصری الهام بخش


اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر


آنچه که در مکان یابی TV ROOMمورد اهمیت است


شیشه درب ورودی


چگونه انباری خود را به فضایی کاربردی و زیبا تبدیل کنبم؟


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )


اهمیت ایده پردازی در طراحی لابی


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی بیرجند )


طراحی و دکور لابی با مناسبت عید نوروز


معماری داخلی


طراحی و دکور لابی با مناسبت محرم


بازسازی ساختمان


نکات کلیدی در طراحی اتاق خواب


پروژه های اجرا شده کاشی شکسته و سرامیک شکسته


دکورهای با نشاط و پویا در طراحی فضای اداری


استفاده از آینه های دکوراتیو در طراحی داخلی


طراحی دکوراسیون گرم و صمیمی در نشیمن و پذیرایی


اجرای لوگو با کاشی شکسته


تاثیر طراحی سقف بر فضای داخلی


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


خط سیر در طراحی رستوران


دکوراسیون لابی ، دکوراسیون داخلی


طراحی سرویس بهداشتی


نصب آینه سفید طرح لوزی تراشدار به صورت قطعه ای بر روی دیوار


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) با مقطع بیضی - میدان ولی عصر


اجرای پتینه گچ بری در پروژه ویلای مسکونی دروس


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - زعفرانیه - پروژه مهراز


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


ساخت پنجره تیفانی با طرح انگور


استفاده از کاشی های دست ساز در کف استخر


ساخت شیشه تیفانی با طرح گلساخت تابلو تیفانیمرمت آباژور تیفانی


استفاده از جعبه های چوبی در دکوراسیون داخلی


آموزش ساخت آباژور تیفانی


ساخت شیشه های دکوراتیو درب و پنجره استین گلس ( تیفانی ) - پروژه صفوی


ساخت آینه های آنتیک


پنجره و دربهای ارسی


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


آینه طرحدار (طرح گل)


دکوراسیون شیشه های خم


آینه های ترکیب بندی


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


کاربرد آینه ونیزی در دکوراسیون داخلی


دکوراسیون لوکس آشپزخانه


آینه خانه بندی


کاربرد شیشه خم در ساختماننقش برجسته سفال در دکوراسیون داخلیآموزش ساخت جعبه تیفانی


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - پروژه مهرشهر


آموزش ساخت شیشه تزیینی درب


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - سعادت آباد - بانک رسالت


آموزش ساخت شیشه تزیینی پنجره


ساخت 2 گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - بندر عباس مسجد جابری


ساخت استخرهای شیشه ای


The first stained glass dome was made in Iran


آینه های حجمی


Stained glass dome making


محصول - آینه ونیزی


ilk etsin gelas kubbesi İran"da yapılmış


آینه لوکس و دکوراتیو


Esteyn Gelas camlı kubbesi yapımı


پکیج آینه


Glassy dome


گنبد شیشه ای


Tiffany glassy dome


سقف کاذب شیشه ای


Tiffany glass dome building (stained glass)- Niyavaran project


ساخت شیشه درب ورودی


Implementing stained glass dome in oval form


شیشه درب کابینت


Building decorative glassy bright ceiling (by tiffany art-stained glass technique)


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


Characteristics of furnace for earthenware cooking. pottery kline


کابینت آشپزخانه


Characteristics of electrical furnace of fuse glass


کابینت لوکس آشپزخانه


Building tiffany-stained glass dome (residential project-Birjand)


محصول - شیشه تزیینی درب


Building tiffany glass dome (stained glass) –Zaafaraniyeh


شیشه درب کابینت


Building colored stained glass dome (Manzariyeh project)


دربهای شیشه ای تیفانی


Building decorative glassy bright ceiling (by tiffany art-stained glass technique)


کاشی شیشه ای طرحدار


ساخت گنبد شیشه ای پروژه مسکونی یزد - تکنیک استیند گلس و تیفانی


پنجره های دکوراتیو


ساخت گنبد شیشه ای پروژه بانک توسعه صادرات - استیند گلس و تیفانی


پنجره های دکوراتیو منقوش


گنبدهای شیشه ای تزئینی استین گلس و تیفانی


شیشه های دکوراتیو پنجره


گنبد شیشه ای استیند گلس رنگی - پروژه چیتگر


ظروف و تزیینات سفالین


گنبد شیشه ای استیند گلس - پروژه شهرک غرب