مرور برچسب

شیشه نیمه شفاف

روشنایی هرچه بیشتر با کف شیشه ای

برای پخش نور، اتصال بصری طبقات فضا یا برانگیحتن جذابیت فضا، کف شیشه ای قطعا برترین انتخاب است در یکی از مقالات قبلی من به بررسی پل های فضاهای داخلی پرداختم که تعداد زیادی از آن ها با کف شیشه ای ساخته شده بود.شفاف یا نیمه شفاف، کف شیشه…