محصول – پکیج آینه

پکیج آینه

نام محصول : پکیج آینه طرح وارش

کد محصول : MPAC 1

مشخصات محصول : 

             ابعاد : ۸*۸

  تعداد در هر جعبه : ۴۰ عدد

رنگ : آینه سفید

دارای چسب دوطرفه در داخل پکیج و قابلیت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
پکیج آینه

نام محصول : پکیج آینه طرح کریستال

کد محصول : MPAC 2

مشخصات محصول : 

             ابعاد : ۳۰*۳۰

  تعداد در هر جعبه : ۱۳ عدد شامل ۵ عدد قطعه کامل , ۴ عدد نیمه و ۴ عدد قطعه ۱/۴

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
پکیج آینه

نام محصول : پکیج آینه طرح بلوط

کد محصول : MPAC3

مشخصات محصول : 

             ابعاد هر قطعه : ۲۰*۳۰

  تعداد در هر جعبه : ۱۷ قطعه شامل  ۷ قطعه کامل و ۱۰ قطعه نیمه

رنگ : آینه برنز

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
پکیج آینه

نام محصول : پکیج آینه طرح گل و برگ

کد محصول : MPAC 4

مشخصات محصول : 

             ابعاد هر قطعه : ۵۰ و ۶۰ سانتیمتر

  تعداد در هر جعبه : ۳ عدد شامل  ۲ طرح گل و ۱ طرح برگ

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۷ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

پکیج آینه

نام محصول : پکیج آینه طرح حصیری

کد محصول : MPAC 5

مشخصات محصول : 

             ابعاد هر قطعه : ۱۵*۳۰

  تعداد در هر جعبه : ۹ عدد

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

پکیج آینه

نام محصول : پکیج آینه طرح هشت ضلعی

کد محصول : MPAC 6

مشخصات محصول : 

             ابعاد هر قطعه : ۳۰*۳۰

  تعداد در هر جعبه : ۴ عدد همراه با قاب

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

پکیج آینه

نام محصول : پکیج آینه طرح نمادار

کد محصول : MPAC 7

مشخصات محصول : 

             ابعاد هر قطعه : ۵۰*۴۰

  تعداد در هر جعبه : ۲ عدد

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

پکیج آینه

نام محصول : پکیج آینه طرح پازل

کد محصول : MPAC 8

مشخصات محصول : 

             ابعاد هر قطعه : ۳۰*۳۰

  تعداد در هر جعبه : ۴ عدد

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

پکیج آینه

نام محصول : پکیج آینه طرح موج

کد محصول : MPAC 9

مشخصات محصول : 

             ابعاد هر قطعه: ۱۱۰*۳۰

  تعداد در هر جعبه : دو عدد

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

مطالب مرتبط