محصول – شیشه های دکوراتیو پنجره

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح سایه

کد محصول : W41

مشخصات محصول : 

             ابعاد :

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک ویترای

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و … .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه های دکوراتیو پنجره

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح موج

کد محصول : W42

مشخصات محصول : 

             ابعاد :

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک گودبرداری

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و … .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه های دکوراتیو پنجره
 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح باران

کد محصول : W43

مشخصات محصول : 

             ابعاد :

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک ویترای

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و … .

زمان سفارش :۵

روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه های دکوراتیو پنجره
 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح صخره

کد محصول : W44

مشخصات محصول : 

             ابعاد :

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک گود و اسید

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و … .

زمان سفارش :۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه های دکوراتیو پنجره
 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح سنگ

کد محصول : W45

مشخصات محصول : 

             ابعاد :

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک حکاکی

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و … .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه های دکوراتیو پنجره
 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح رود

کد محصول : W46

مشخصات محصول : 

             ابعاد :

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک اسیدکاری

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و … .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه های دکوراتیو پنجره
 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح نواری

کد محصول : W47

مشخصات محصول : 

             ابعاد :

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک گودبرداری

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و … .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه های دکوراتیو پنجره

 

 

مطالب مرتبط