محصول – آینه حجمی

آینه حجمی

نام محصول : آینه حجمی طرح مربع

کد محصول : M20

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتر

وزن : ۲۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه حجمی

نام محصول : آینه حجمی طرح کوارتز

کد محصول : M21

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۶۰*۱۰۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۸ کیلوگرم

رنگ : آینه برنز

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه حجمینام محصول : آینه حجمی طرح حباب

کد محصول : M22

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر حدود ۱۰۰ سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه حجمی

نام محصول : آینه حجمی طرح شفق

کد محصول : M23

مشخصات محصول : 

         ابعاد : قطر ۶۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه حجمی

نام محصول : آینه حجمی طرح حاشیه

کد محصول : M24

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۵۰*۷۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه حجمی

نام محصول : آینه حجمی طرح روشنا

کد محصول : M25

مشخصات محصول : 

         ابعاد : قطر ۶۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه حجمی

نام محصول : آینه حجمی طرح هفت و هشت

کد محصول : M26

مشخصات محصول : 

         ابعاد : قطر ۶۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه حجمی

نام محصول : آینه حجمی طرح مقرنس

کد محصول : M27

مشخصات محصول : 

         ابعاد : قطر ۶۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش :  ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه حجمی

نام محصول : آینه حجمی طرح مدرن

کد محصول : M28

مشخصات محصول : 

         ابعاد : قطر ۶۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

مطالب مرتبط