صنایع دستی قومها و ملتها

صنایع دستی مفهومی است گره خورده با آیین , سنت , دین , فرهنگ , و ملیت انسانها . این موضوع خود نشانگر اهمیت صنایع دستی است , عنوانی که می توان آن را با اسامی چون هنرهای دستی هنرهای صناعی , صنایع قومی , صنایع ملی و تعابیری از این دست خواند . تحقیق و بررسی در مورد صنایع دستی هر قوم و ملیتی نیاز به بررسیهای جامع شناسی , مردم شناسی و اشراف کامل به سنتها و دین ومذهب آن قوم دارد چرا که همه این موارد در طرحها و ساخته های دست بشر تاثیر گذار است.
صنایع دستیصنایع دستی مفهومی است که به جرات می توان گفت هیچ قوم و ملتی در طول تاریخ از آن منفک نبوده و این مفهوم مشترک میان اقوام و کشورهای مختلف همانند زبانی مشترک ارتباطی زیبا را بنیان نهاده است . صنایع دستی به مانند قصه ها و اسطوره ها در طول زمان سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل گشته است و شکوفایی و ارتقاء آن وابسته به حرکت جمعی و گروهی انسانهاست که نسل به نسل آن را ادامه داده اند و به آن هویت بخشیده اند . این مساله را در مقایسه آثار اقوام مختلف با یکدیگر می توان دریافت . این موضوع تا حدی آشکار است که طرحها , رنگها و تکنیک ساخت مانند شناسنامه ای کلیه هویت محصول را در درون خود دارد از همین روست که با دیدن طرحهای یک گلیم آن را متعلق به قوم قشقایی می دانیم و یا طرح ماهی یک قالی ناخود آگاه ما را به یاد فرش تبریز می اندازد , یا نقشه های سفالهای میبد متعلق به این شهر است و هویت آن مردمان را با خود به امانت دارد . این موضوع نشان دهنده اصالت اثر بوده و آن را چندین برابر ارزش می بخشد و هنرمند همیشه سعی دارد تا با وجود ایجاد تغییرات مثبت در کارهای خود , اصالت آن هنر را نیز حفظ نماید .
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت هویت کشور و قوم است که همیشه با دست ساخته ها تعریف شده است . نمادها و ویژگیهای اقوام همیشه توسط محصولات دست ساخته آنها به دنیا معرفی شده است و این موضوع کمتر توسط محصولات ماشینی گسترش پیدا کرده است چرا که محصولی که با دست ساخته می شود و تفکر یک انسان را با خود دارد می تواند آن را به خوبی به نسلها و قومهای دیگری منتقل سازد نه یک محصول ساخته شده با دستگاهی که هیچ احساس و روحی ندارد.
مطالب مرتبط