ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) – پروژه باغ فردوس

محل اجراء : ولی عصر – باغ فردوس

 این پروژه در خیابان ولیعصر، در مرکز تهران و باغ فردوس اجرا شده است. گنبدی به سادگی رنگ و طرحی بسیار زیبا.
تکنیک استین گلاس روش ساخت این گنبد و دیگر گنبدهای مجموعه ایراچی است . این نونه دارای طرح اسپیرالی و گلهای نخلی و اسپیرالهای پروانه ای است که با حالتی منحنی و بهم پیوسته اجرا شده است.

اجرای پروژه هایی عظیم مانند این گنبدهای استین گلاس، به دقت و اصولی حرفهای و تخصصی در سازه کار نیاز دارد. سنگینی شیشه ها و حتی فریم با تناسباتی مهم مهار شده و توانسته ایم حجمی به بزرگی چندیدن متر و ارتفاعی مشخص قرار بگیرد که در برابر تغییرات جوی پایدار و استوار است. فریم بندی کار خود اصولی مهم دارد.

ساخت گنبد شیشه ای تیفانیساخت گنبد شیشه ای تیفانی

رنگهای قطعات این گنبد متشکل از شیشه ی دودی، شفاف و فیروزه ایست. این گنبد زیبایی خود را متکی به طرحی ست که بسیار زیبا و ماهرانه اجرا شده است.

ساخت گنبد شیشه ای تیفانیساخت گنبد شیشه ای تیفانی

ساخت قطعات این گنبد در کارگاههای تولیدی شیشه انجام یافته و بعد از اتمام به محل پروژه نصب و انتقال مییابد.

ساخت گنبد شیشه ای تیفانیساخت گنبد شیشه ای تیفانی

آب بندی کار در همه ی پروژه ها با دقت انجام شده چرا که مرحله ای مهم در پوشش دهی و مقاومت جوی کار میباشد.

ساخت گنبد شیشه ای تیفانیساخت گنبد شیشه ای تیفانی

مطالب مرتبط