دکورهای با نشاط و پویا در طراحی فضای اداری

فضاهای اداری به طور معمول، فضاهایی پویا، با نشاط، مرتب و دارای امنیت ذهنی هستند. به همین دلیل لزوم توجه به چیدمان، متریال، و مبلمان، رنگ، فرم، نور و بافت در طراحی فضاهای اداری اهمیت پیدا می کند. دو مورد از متداول ترین فضاهای اداری عبارتند از اتاق کار و فضای انتظار یا پذیرش که در مبحث زیر به آن ها پرداخته خواهد شد.

فضاهای اداریطراحی و دکور اتاق های اداری باید به چه صورتی باشد؟

در اتاق کار با توجه به اینکه فضا مورد استفاده چند نفر خواهد بود، نحوه بهره گیری از فضا متفاوت است و چیدمان بر همین اساس شکل خواهد گرفت. در اتاق های کار چند نفره، توجه به فضاهای رفت و آمد، ایجاد امنیت ذهنی برای کارمندان و قفسه بندی در جهت ایجاد نظم در اولویت قرار دارد. نوع مبلمان، فرم، بافت، رنگ و نور نیز در جهت ایجاد صفاتی همچون پویایی و نشاط کاری موثر خواهند بود. در اتاق هایی که مراجعه کننده و ارباب رجوع نیز به آنها دسترسی دارند. ایجاد فضای صمیمیت، آرامش و دعوت کنندگی اهمیت پیدا می کند. در چنین اتاق هایی علاوه بر در نظر گرفتن رفتار شناسی کارمندان و توجه به ایجاد صفات مربوط به آنان، لزوم توجه به رفتار شناسی عمومی و احساسات ارباب رجوع نیز اهمیت می یابد که باید در نوع مبلمان، فرم،بافت، رنگ و نور به آنها پرداخته شود.

طراحی فضای پذیرش و انتظار در مکان های اداری

مهم ترین ویژگی فضاهای پذیرش توجه به حس دعوت کنندگی در طراحی داخلی است. فضاهای پذیرش و انتظار، پل ارتباطی ارباب رجوع و اداره یا شرکت محسوب می شوند. از طرفی دیگر اولین فضایی که مراجعه کننده به چشم خواهد دید فضای پذیرش است. به همین جهت وی اولین ذهنیت را نسبت به مجموعه در ذهن خود شکل خواهد داد. اگر فضای پذیرش دارای حس دعوت کنندگی، آرامش، سکون، صمیمیت، صلابت و نظم باشد، مسلما تمام این احساسات به مراجعه کننده منتقل خواهد شد و وی این احساسات مثبت را به تمام مجموعه بسط خواهد داد. به همین جهت یکی از مهم ترین و کلیدی ترین طراحی ها که دقت و توجه بسیاری را طلب می کند فضای پذیرش است.

در فضاهای انتظار نیز ممکن است مراجعه کننده ملزم به گذراندن وقت باشد که می‌توان با در نظر گرفتن رفتارشناسی و به فراخور کارکرد مجموعه، زیرکانه معرفی مجموعه را در طراحی لحاظ کرد و یا با ایجاد احساسات سرگرمی و بازی های بصری از خستگی مراجعه کننده در حالت انتظار کاست. از دیگر مواردی که لزوم توجه در طراحی و دکور فضای انتظار را می طلبد رعایت سلسه مراتب فضایی و همچنین استفاده از مبلمان مناسب است. فضای انتظار بهترین و مغتنم ترین فرصت برای معرفی مجموعه و شاید بیان عملکرد و کارایی و پتانسیل شرکت یا اداره مورد نظر است که می‌تواند به عنوان کانسپت طراحی داخلی مد نظر قرار گیرد. نور به عنوان عنصر روشنایی بخش و نماد شفافیت و پاکی می‌تواند نقش موثری در طراحی و دکور فضای انتظار داشته باشد. پیشنهاد می شود که در این فضا از نورهای پر رمق استفاده شود.

مطالب مرتبط