تاثیر طراحی دیوار بر کیفیت فضا

دیوار یکی از عناصر تشکیل دهنده فضاست. عنصری که تمایز آن با دیگر عناصر قابل مشاهده بودن کامل آن است. سقف و کف نیز دو عنصر دیگر تشکیل دهنده فضا هستند که در مقایسه با دیوار از اهمیت کمتری برخوردار نیستند. اما به دلیل اشراف کامل بصری بر دیوار، تاثیر آن بر انسان قطعا بیشتر از سقف و کف خواهد بود. دیوارها در یک فضا بخش بزرگی از انتقال حس و ادراک را بر عهده دارند. بافت و رنگ دو عنصری هستند که در این انتقال ادراک، نقش پر رنگی را ایفا می کنند.

تاثیر طراحی دیوار بر کیفیت فضا دیوارها منعکس کننده حس و حال و سلیقه صاحبان آنها هستند. از همین رو در طراحی ها با تمام توان باید به آنها پرداخت. ایجاد قاب در دیوار با روش های مختلف، استفاده از رنگ هماهنگ با محیط، بافت مناسب، درج قاب های ازپیش ساخته شده، درج قفسه به شکل های مختلف از جمله نکاتی است که در طراحی و دکور دیوار باید مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی با پرداخت بر روی دیوار، به آن شخصیت داده می شود و از حالت معمولی و جداکنندگی بیرون می آید.

مطالب مرتبط