مرور برچسب

رنگ امیزی

چگونه رنگ امیزی کنیم؟قسمت دوم

هیچ قانون خاصی درباره رنگ ها وجود ندارد یکی از مشتریان اتاق خوابش رو قرمز روشن کرده و دلش خواسته که اتاق خوابش قرمز و پرحرارت بجای سرد و بی روح باشد البته این نکته را نیز توجه داشته باشید رنگ قرمز فرد را در زمان خواب هشیار می کند اما خوب…