لینک تلگرام ایراچی
لینک اینستاگرام ایراچی

                                       

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح یاقوت

کد محصول :fuse 10

مشخصات محصول : 

           ابعاد :    10*10    سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح نگین

کد محصول :fuse 11

مشخصات محصول : 

          ابعاد :    10*10    سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح خرده شیشه

کد محصول :fuse 12

مشخصات محصول : 

          ابعاد :    10*10    سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه و ورق طلا

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح موج رنگ

کد محصول :fuse 13

مشخصات محصول : 

         ابعاد :      15*15  سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک رنگهای کوره ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح مس

کد محصول :fuse 14

مشخصات محصول : 

          ابعاد :   30*30     سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه و ورق مس

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح سیلیس

کد محصول :fuse 15

مشخصات محصول : 

           ابعاد :      20*20  سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح آفتابگردان

کد محصول :fuse 16

مشخصات محصول : 

          ابعاد :      15*15  سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح دانه انار

کد محصول :fuse 17

مشخصات محصول : 

         ابعاد :      40*40  سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح سنتی

کد محصول :fuse 18

مشخصات محصول : 

          ابعاد :   15*15     سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک رنگهای کوره ای و ورق طلا

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح فانتزی

کد محصول :fuse 19

مشخصات محصول : 

           ابعاد :    15*15    سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه و رنگهای کوره ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح گندم

کد محصول :fuse 20

مشخصات محصول : 

           ابعاد :   20*30    سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه و رنگهای کوره ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح تک گل

کد محصول :fuse 21

مشخصات محصول : 

           ابعاد :    20*30   سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه و رنگهای کوره ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح تک گل

کد محصول :fuse 22

مشخصات محصول : 

           ابعاد :    20*30   سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه و رنگهای کوره ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح تک گل

کد محصول :fuse 23

مشخصات محصول : 

           ابعاد :    20*30    سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه و رنگهای کوره ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح گل داوودی

کد محصول :fuse 24

مشخصات محصول : 

           ابعاد :    20*30    سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه و رنگهای کوره ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح تک گل

کد محصول :fuse 25

مشخصات محصول : 

           ابعاد :   25*35   سانتیمتر

تایل شیشه ای با تکنیک همجوشی شیشه و رنگهای کوره ای

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : استفاده درپارتیشن بندی , دیوار , سقف , ستون , کاشی آشپزخانه و سرویس و سطوح دکوراتیو ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای طرح آکواریوم

کد محصول :fuse 26

مشخصات محصول : 

           ابعاد :   15*30   سانتیمتر

تک کاشی فیوز گلس با طرح آکواریوم و امکان اجرا به صورت تابلویی یکپارچه

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : تزیین و پوشش دیوارهای استخر , و فضاهای آبی و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : کاشی شیشه ای  طرح آکواریوم

کد محصول :fuse 27

مشخصات محصول : 

           ابعاد :   30*40  سانتیمتر

تک کاشی فیوز گلس با طرح آکواریوم و امکان اجرا به صورت تابلویی یکپارچه

قابل نصب بر روی انواع سطوح

 

موارد کاربرد : تزیین و پوشش دیوارهای استخر , و فضاهای آبی و ...

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

کاشی شیشه ای برای دکور دیوار استخر

 

همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


شیشه های دکوراتیو پنجره


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


شیشه رنگی ما بین کابینت


شیشه درب کابینت


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


پنجره های دکوراتیو منقوش


ابزار و مواد فیوز گلاس